Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6730 bb8e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialexxie lexxie
9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagrawklasy grawklasy
9404 938c
Reposted fromkarahippie karahippie viagrawklasy grawklasy
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
1477 701a
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexxie lexxie
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
The best advice I've ever received: 'no one else knows what they are doing either'.
— Charles Bukowski
2413 cfa4 500
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie
Reposted fromencafe encafe vialexxie lexxie
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage vialexxie lexxie
9810 0046 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialexxie lexxie

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee vialexxie lexxie
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana vialexxie lexxie
Reposted fromlone-wolf lone-wolf vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...