Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianyaako nyaako
8845 5dde 500
Reposted fromutoopia utoopia viajustonebullet justonebullet
9756 de94 500
Reposted fromwagabunda wagabunda vianyaako nyaako
1987 c3c1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianyaako nyaako
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viazapachjasminu zapachjasminu
5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit viathebelljar thebelljar
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
9506 6bc5
Reposted fromnulaine nulaine vialexxie lexxie
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu vialexxie lexxie
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
1477 701a
0628 9c6b 500
Reposted fromcontigo contigo vialexxie lexxie
5567 faba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
4421 cdb5 500
Reposted frommangoe mangoe viamonikasamodobro monikasamodobro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl