Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7459 4772
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek vialexxie lexxie
2849 daa1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaupinthesky upinthesky
2123 c908
Reposted fromlittlestories littlestories viaupinthesky upinthesky
1185 cda4 500
Reposted fromtomashevska tomashevska viaupinthesky upinthesky
Reposted fromshakeme shakeme viaupinthesky upinthesky
1583 47d7 500
Reposted fromnyaako nyaako viaaltopalto altopalto
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaaltopalto altopalto
3250 5a16 500
Reposted fromfelicka felicka vialexxie lexxie
7422 a610 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatwice twice
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamountains mountains
Uncle Tom's Cabin
twin peaks mood
wandering in Beskidy Mountains, PL
May 2017

__________________________
praktica + pentacon + kodak 200
Reposted frombaskua baskua viaupinthesky upinthesky
5107 1fb1
Reposted fromunco unco vialexxie lexxie
0542 5d99
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki vialexxie lexxie

teatattoo:

NOTHING BETTER THAN SHOWERING AND PUTTING ON A BIG TSHIRT AND GETTING INTO BED WITH CLEAN SHEETS LITERALLY NOTHING DON’T FIGHT ME ON THIS

Reposted fromfreshtaehyung freshtaehyung vialexxie lexxie
2428 0505 500

1000drawings:

Daydreamer  by Gunseli S.    

0603 c6f5
Reposted fromretaliate retaliate viaupinthesky upinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl